Sioltys

94 teksty – auto­rem jest Siol­tys.

Al­bo sta­le po­ruszaj się do przo­du, al­bo stój i zos­tań stra­towa­ny przez życie. Wybór na­leży do Ciebie. 

myśl • 2 kwietnia 2016, 17:37

Jeżeli masz z kim dzielić się miłością to masz setkę po­wodów by żyć. Ja ich nie mam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2015, 21:28

Jeżeli pot­ra­fisz w życiu od­czu­wać ból to nie jest z Tobą tak źle, naj­gor­sze co może człowieka to brak ja­kichkol­wiek emoc­ji. Co by Ciebie nie spot­kało to nie czu­jesz nic z te­go po­wodu. Z początku wy­daje się to być zba­wien­ne, bo nie czu­jesz bólu i chcesz w tym zos­tać, jed­nak po dłuższym cza­sie tra­cisz dusze... Po­woli to Ciebie zżera od środka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2014, 03:32

To nie pra­ca tworzy pełne­go człowieka. Tyl­ko ci, których się kocha, i sposób, w ja­ki się o nich dba. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2014, 12:45

Naj­bar­dziej w swoim życiu boję się te­go, co mogłem zys­kać, a jed­nak straciłem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 września 2014, 21:09

Cza­sem wszys­tko cze­go chcesz masz w za­sięgu ręki, ale tyl­ko boisz się po to sięgnąć. Boisz się co się sta­nie, a po wszys­tkim gdy szan­sa ule­ci boisz się te­go co straciłeś... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 września 2014, 21:55

Wiara w to, że nikt Ciebie nie kocha boli. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 listopada 2013, 22:41

Każdy chciałby być szczęśli­wy, a większość narze­ka, że są nie­szczęśli­wi. Właśnie ta większość nie ro­bi nic, aby zmienić to, a za to po­zos­tałe oso­by już coś zro­biły, bo nie narzekają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2013, 08:23

Hi­pok­ry­tyczne są chwi­le szczęścia, po­nieważ jak raz dają nam uśmiech in­nym ra­zem przez nie płaczemy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2012, 22:50

Ile można to wszys­tko zno­sić? Chwi­le szczęścia w życiu pełnym bólu? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 listopada 2012, 19:16
Sioltys

To nie praca tworzy pełnego człowieka. Tylko ci, których się kocha, i sposób, w jaki się o nich dba.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 czerwca 2015, 22:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli masz z kim [...]

13 czerwca 2015, 22:23CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jeżeli masz z kim [...]

13 czerwca 2015, 21:51krysta sko­men­to­wał tek­st Jeżeli masz z kim [...]

13 czerwca 2015, 21:28Sioltys do­dał no­wy tek­st Jeżeli masz z kim [...]

19 września 2014, 03:32Sioltys do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz w życiu [...]

13 września 2014, 12:45Sioltys do­dał no­wy tek­st To nie pra­ca tworzy [...]

4 września 2014, 21:09Sioltys do­dał no­wy tek­st Najbardziej w swoim życiu [...]

1 września 2014, 21:55Sioltys do­dał no­wy tek­st Czasem wszys­tko cze­go chcesz [...]

14 lipca 2014, 23:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Większą od­wagą jest god­ność [...]

14 lipca 2014, 21:54truman sko­men­to­wał tek­st Większą od­wagą jest god­ność [...]